NÁKUPNÍ KOŠÍK

Košík je prázdný
Zobrazit obsah košíku

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu DřevoObchodLubná.cz provozovaného společností PINIE Lubná, spol. s r.o.

Velká většina obchodních vztahů je dobře ošetřena zákonem. Protože si vážíme důvěry našich zákazníků a zveřejňujeme předem kompletní pravidla, kterými se naše vzájemné obchody řídí, v těch případech, kdy zákon dává více možností.

1) ÚVOD – DEFINICE POJMŮ

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím dále jen „prodávající“, na straně jedné a kupujícími na straně druhé. Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen „kupující spotřebitel“) a rozdílně pro osoby fyzické či právnické podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní instituce a organizace (dále jen „ kupující podnikatel“).

Kupující podnikatel

osoba fyzická či právnická podnikající podle živnostenského zákona nebo jiného zvláštního zákona či státní instituce a organizace, kteří ve vztazích s prodávajícím jednají v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti

Kupující spotřebitel

soukromá osoba vymezena §52 odst.3 z.č. 40/1964 Sb

Prodávající

společnost PINIE Lubná, spol. s r.o.., se sídlem Lubná 250, PSČ: 270 36 pošta Lubná, IČ: 26151782, registrace je vedená u rejstříkového soudu v Praze pod spisem oddílu C, vložka 74850, provozovatel internetového obchodu www.drevoobchodlubna.cz

Smlouva

je smlouva o prodeji zboží uzavřená mezi Pinie Lubná, spol. s r.o., jako prodávajícím, a kupujícím spotřebitelem nebo kupujícím podnikatelem, která se řídí těmito obchodními podmínkami.Pokud tyto podmínky upravují některá práva společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou kupující podnikatel i kupující spotřebitel shodně označováni jako „kupující“.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými z.č. 513/1991 Sb. (dále jen „Obch.z.) a dále příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem, nakupujícím na IČO. Kupující, který nakupuje „na IČO“ – uvede tedy při uzavírání kupní smlouvy jméno své firmy a její IČO je považován za podnikatele a nevztahuje se na něj právo ochrany spotřebitele (např. nemusí být reklamce řešena do 30 dnů, nemá právo na vrácení zboží koupeného přes internet do 14 dnů atd…)

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. (dále jen „O.z.), a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Vše ve znění novel upravujícím vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.

Tyto obchodní podmínky vylučují použití veškerých jiných smluvních nebo vzorových podmínek, na které mohlo být kupujícím odkázáno v jakýchkoliv jeho sděleních nebo předchozích jednáních apod. V případě rozdílu mezi Obchodními podmínkami a Smlouvou jsou rozhodující ustanovení Smlouvy.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ - SOUHLAS SE SMLOUVOU

Objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu si může kupující osobně v zákaznickém centru, telefonicky, emailem, faxem nebo prostřednictvím internetového obchodu. Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky je závazná. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, jméno přesně podle občanského průkazu, doručovací adresa, fakturační údaje atd.) Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Nezletilí mohou uzavírat kupní smlouvu pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu § 9 o.z. Zákonní zástupci odpovídají za škody vzniklé prodávajícímu jednáním nezletilých dle § 422 o.z. Kupní smlouvu týkající se zboží vyšší hodnoty, mohou za nezletilé uzavřít pouze jejich zákonní zástupci. Objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím. Kupující může objednávku vytvořenou na internetu libovolně upravovat či měnit přímo na webových stránkách po přihlášení svého profilu. V případě změny objednávky, která již byla dříve potvrzena prodávajícím, je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka. V případě úplného zrušení objednávky kupujícím již potvrzené prodávajícím, a to i po výše zmíněné důvodné neakceptaci změny závazné objednávky ze strany prodávajícího, může prodávající po kupujícím podnikateli požadovat smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 10% z ceny zboží. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případně vzniklé škody.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá. Prodávající si vyhrazuje právo oslovovat zákazníky v rámci marketingových průzkumů.

Je-li kupujícím Kupující podnikatel, nabídky Prodávajícího v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách, na internetu, v inzerci apod. představují nezávaznou informací o nabízeném sortimentu zboží a nejsou návrhem na uzavření smlouvy ani veřejným návrhem na uzavření smlouvy dle § 276 ObchZ. Prodávající si vyhrazuje právo opravy tiskových chyb a změny nabídky a to bez jakékoli odpovědnosti na jeho straně. Váha, rozměry, kapacita, výkony, vyobrazení a ostatní údaje obsažené v těchto nabídkách jsou orientačními údaji, které se mohou lišit od skutečnosti v rozsahu, který nemá vliv na funkčnost zboží k obvyklému účelu.
Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.

Je-li kupujícím Kupující spotřebitel, umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách s informací, že zboží je na skladě prodávajícího, vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, s dodacími a platebními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky, dodací a platební podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

3) CENÍKY A CENY ZBOŽÍ

Vzhledem k charakteru položek našeho internetového obchodu není naším zákazníkem jen kupující spotřebitel, ale také profesionálové tzn. kupující podnikatelé. Pokud není výslovně uvedeno něco jiného, platí, že ceny zboží nabízeného Prodávajícím nezahrnují dopravu. Pro zákazníky typu kupující spotřebitel uvádíme ceny na internetu a vybraných katalozích, letácích a jiných propagačních materiálech bez a včetně daně z přidané hodnoty.

Při objednání prostřednictvím internetu platí cena uváděná v okamžik objednání. Při objednání dle katalogu, letáku nebo inzerátu (dále jen „katalog“) platí cena zde uváděná, nebo cena dle přiložené nabídky či ceníku a to do vydání nového katalogu nebo do uplynutí doby platnosti nabídky či dle textu katalogu; poté platí cena dle aktuální nabídky na internetu. Při telefonickém objednání platí cena sdělená operátorem. V pochybnostech se použije cena dle aktuální nabídky na internetu.

Prodávající si vyhrazuje právo jednostranné úpravy cen v případě nárůstu nákladů vzniklých v důsledku skutečností mimo jeho kontrolu, které se objevily v období po uveřejnění nabídky (zvýšení daní, změna měnového kursu, výrazné změny dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží apod.), a to prostřednictvím zveřejnění sdělení na internetu, a pokud již došlo k uzavření smlouvy, pak na základě jednostranného písemného oznámení Kupujícímu. V případě, že Kupující se zvýšením ceny nesouhlasí, je oprávněn od Smlouvy odstoupit.

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, může být požadována úhrada zálohy. Pokud není cena zboží známa v době uzavření kupní smlouvy, bude stanovena dohodou stran později, kdy v tomto případě má kupující spotřebitel povinnost do 2 dnů od prokazatelného sdělení kupní ceny prodávajícím sdělit, zda sdělenou kupní cenu akceptuje či nikoliv. V případě, že kupující nesdělí ve lhůtě akceptaci ceny, považuje se tento projev jako nesouhlas s cenou a s nabídkou prodávajícího a kdy prodávající je následně oprávněn zrušit objednávku bez sankcí pro obě strany.

Pokud není stanoveno jinak, veškeré nabídky jsou platné dva týdny od vydání. U objednávek k pozdějšímu datu a/nebo opakovaných objednávek nelze požadovat zde uvedené ceny.

4) DODÁNÍ ZBOŽÍ

U zboží, které má prodávající k dispozici na skladě, je toto k dodání do dvou pracovních dnů po potvrzení objednávky prodávajícím, pokud není uvedeno jinak. Zboží které není skladem se považuje za zboží na objednávku a dobu dodání určuje prodávající. Zboží je zarezervováno a zpravidla je zboží dodáno nejpozději do 20 pracovních dnů od potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud není zboží v této lhůtě dodáno je kupující informován o novém dodatečném termínu dodání. Doba dodání uváděná v nabídce či ve Smlouvě je pouze orientační a prodávající není odpovědný za škody vzniklé z důvodu zpoždění dodání oproti předpokládané době dodání.

Způsob dodání zboží záleží na volbě kupujícího, kdy kupující uvede způsob dodání zboží v objednávce. Zboží je možné dodat přepravní balíkovou nebo paletovou službou na adresu kupujícího nebo je možné zboží vyzvednout osobně v zákaznickém centru na adrese Lubná 250, 27036 Lubná u Rakovníka. Aktuální ceny za přepravu zboží přepravní balíkovou nebo paletovou službou jsou uvedeny v „Dodacích a platebních podmínkách“.

Při převzetí zboží osobně kupujícím je na žádost kupujícího zboží předvedeno. Převzetí zboží osobně v zákaznickém centru musí být vždy písemně potvrzeno a současně zde musí být uvedeno, zda bylo zboží kupujícímu předvedeno či nikoliv.

Při dodání zboží přepravní službou platí, že jsou zásilky realizovány pouze ve všední den. Při objednávkách založených v sobotu, neděli, nebo ve státní svátek, bude zboží odesláno první následující pracovní den. Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy prodávajícím zabaleno do ochranných obalů způsobem obvyklým, tak aby se předešlo poškození zboží, kdy použité ochranné obaly, resp. jejich potisk či popis nemusí korespondovat s dodávaným zbožím. Dodávané zboží je vždy identifikováno štítkem na ochranném obalu, který informuje kupujícího o prodávajícím jako odesilateli .

V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu způsobena. V případě, že kupující si nevyzvedne objednané zboží na zákaznickém centru prodávajícího v dohodnutém ani nově stanoveném termínu, může prodávající od smlouvy odstoupit 2. den po uplynutí náhradního termínu pro převzetí zboží, který prodávající kupujícímu sdělí, kdy o tomto odstoupení je povinen kupujícího informovat.

Po dobu prodlení kupujícího podnikatele s převzetím zboží na prodejně či nepřevzetím od přepravce přechází na tohoto nebezpečí škody, ztráty a zničení věci ve smyslu § 455 obch.zák. Kupující podnikatel je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po převzetí zboží, nejdéle však do 24 hodin od převzetí s výjimkou případů, kdy zboží bylo předvedeno na prodejně a případné poškození zboží uplatnit u prodávajícího do 24 hod. od převzetí zboží. Kupujícímu spotřebiteli je tento postup doporučen s ohledem na předcházení případným problémům spojených s pozdější reklamací stavu dodávky. Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli za to, že zboží je v okamžiku převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad, a to ve smyslu § 616 o.z. Při rozporu dodaného zboží s kupní smlouvou má kupující nároky vůči prodávajícímu ve smyslu § 616 o.z.

Dodání zboží je uskutečněno jejich odesláním Kupujícímu, tj. je uskutečněno v okamžiku, kdy je zboží předáno prodávajícím prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího (okamžik dodání). Uskutečňuje-li prodávající podle své volby přepravu zboží na svůj náklad, je dodání uskutečněno v okamžiku, kdy je Kupujícímu umožněno nakládat se zbožím v dohodnutém místě určení. Při osobním vyzvednutí je dodání uskutečněno v okamžiku, kdy je Kupujícímu umožněno nakládat se zbožím v místě prodeje Prodávajícího. Je-li dohodnuta lhůta k převzetí, je dodání uskutečněno v poslední den dohodnuté lhůty, nepřevezme-li si Kupující zboží dříve.

5) PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kupní cenu za dodávané zboží je možno, dle volby kupujícího, zaplatit hotově při převzetí zboží v zákaznickém centru prodávajícího, na dobírku při zaslání zboží přepravcem, nebo bezhotovostním převodem předem na základě zálohové (proforma) faktury, kterou vystaví prodávající kupujícímu na základě žádosti kupujícího. Jiné způsoby platebních podmínek je možné dohodnout individuálně a to pouze písemnou formou. Aktuální poplatky za způsob platby jsou uvedeny v „Dodacích a platebních podmínkách“.

Změna fakturační adresy na již vystavené faktuře je možná na základě žádosti kupujícího za poplatek 50,- Kč, který slouží k úhradě více nákladů spojených s tímto úkonem, kdy v případě žádosti kupujícího o zaslání takto opravené faktury poštou po České Republice bude účtován kupujícímu poplatek 100,- Kč bez DPH (tj. 120,- Kč včetně DPH) jako náhrada za poštovné a náklady spojené s odesláním.

Při bezhotovostní úhradě je kupní cena zaplacena teprve připsáním celé kupní ceny (popř. části ceny za samostatnou část dodávky) na účet prodávajícího. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny nebo jiného peněžitého závazku je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % za každý den prodlení.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem úplného zaplacení kupní ceny nebo okamžikem dodání zboží, a to tím okamžikem, který nastane později. Dokud je zboží ve vlastnictví prodávajícího , tento se může v důsledku nesplnění povinností kupujícího znovu chopit držby zboží. Dokud vlastnictví nepřejde na kupujícího, je kupující povinen zboží, které mu již bylo dodáno, na své náklady opatrovat, jako by byl skladovatelem, a není s ním oprávněn nijak nakládat ani je užívat nebo do něj zasahovat. Obdobně se postupuje, pokud se prodávající z jakéhokoli důvodu znovu stane vlastníkem zboží.

V případě, že je kupujícím zaplacena záloha na kupní cenu zboží dodávaného na zakázku, je záloha nevratná. Kupující má právo na vrácení zálohy pouze v případě, že dojde k odstoupení od smlouvy kupujícím na základě vyšší moci. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady a výdaje, které mu vzniknou v důsledku jakéhokoli porušení platebních nebo jiných povinností Kupujícím, včetně (avšak bez omezení) nákladů právního zastoupení za účelem vymáhání neuhrazených plateb.

V případě vrácení zboží je Prodávající oprávněn vázat vrácení kupní ceny na schválení daňového dobropisu kupujícím.

6) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupení od smlouvy - kupující spotřebitel
Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. telefonu, faxu, emailu a e-shopu má kupující spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující spotřebitel doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující spotřebitel může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na zákaznickém centru prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 o.z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce.
Zboží má být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno pokud možno nepoškozeno a v původním obalu bez známek užívání, včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Kupní cena je vrácena prodávajícím kupujícímu buď při vrácení zboží na zákaznickém centru, nebo dle dohody při vrácení zboží prostřednictvím přepravce. Kupující spotřebitel nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem. V případě poškození zboží v době jeho držení kupujícím spotřebitelem, či bude-li zboží nekompletní, bude po spotřebiteli nárokováno bezdůvodné obohacení ve smyslu § 457 O.Z., které vzniklo spotřebiteli. Spotřebitel rovněž může své odstoupení od smlouvy vzít zpět. Odstoupení od smlouvy z důvodu nekompletnosti zboží dodaného přepravcem řeší reklamační řád. Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o koupi zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu, při koupi zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele, jakož i při koupi zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení a zastarání, dále při koupi audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující spotřebitel jejich originální obal a při koupi periodik, novin a časopisů. Kupující spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se prodávající dostane do prodlení s plněním a svůj závazek nesplní ani v dodatečné lhůtě dohodnuté s kupujícím spotřebitelem. Doporučujeme, aby odstoupení bylo písemné a bylo doručeno prodávajícímu. Odstoupení se může týkat i jednotlivého plnění.

Odstoupení od smlouvy - kupující podnikatel
Prodlení prodávajícího s dodáním zboží se považuje za nepodstatné porušení smlouvy vyjma ustanovení § 345 odst.2 obch.z. V případě, že prodávající nedodá zboží ani v novém termínu dohodnutém s kupujícím podnikatelem, je kupující podnikatel oprávněn od smlouvy odstoupit, kdy toto odstoupení musí být písemné a musí být doručeno prodávajícímu. Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku prodlení prodávajícího, pokud mu byla doručena zpráva o tom, že plnění dle kupní smlouvy již bylo odesláno na adresu kupujícího. Pokud je zboží dodáváno v obalu, který je kupujícím podnikatelem zničen a zboží po vrácení z důvodu odstoupení nelze již prodat jako nové, má prodávající nárok na náhradu znehodnocení zboží, kdy výše znehodnocení je určena jako rozdíl mezi kupní cenou, za které bylo zboží prodáno a kupní cenou, za které je možno zboží prodat jako použité. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v důsledku opakovaného neposkytnutí součinnosti kupujícího podnikatele při doručování zboží, kdy v tomto případě není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

Odstoupení od smlouvy všeobecně
Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy v případě, že dodání zboží se stane nemožným (viz. ujednání 2. Ceníky a ceny zboží), dále v případě, že prodávající po potvrzení objednávky zjistí věrohodným způsobem skutečnosti zakládající důvodné obavy o tom, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či zboží, které má prodávající k dispozici začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné prodávajícím, kdy prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálně běžné kvalitě. O tomto odstoupení od smlouvy je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci, která mu nepřiměřeným způsobem ztíží, či dokonce znemožní řádné plnění, kdy vyšší mocí je válka, živelné pohromy, vnitřní nepokoje, poruchy provozu, nedostatek dělníků, energie nebo surovin, stávka, propouštění, dopravní poruchy. Události tohoto druhu osvobozují kupujícího a prodávajícího po dobu jejich trvání od dodací povinnosti a opravňující prodávajícího, podle jeho volby, po opětovném nastolení normálních poměrů, smluvené množství dodat později nebo s ohledem na ještě nedodané zboží od smlouvy odstoupit. Trvá-li událost vyšší moci déle než 4 týdny, potom je i kupující oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud ještě nebyla uskutečněna dodávka.

7) ZRUŠENÍ SMLOUVY DOHODOU

Prodávající je oprávněn, dle svého uvážení, nikoliv však povinen, na základě žádosti kupujícího zrušit kupní smlouvu dohodou za podmínek v této dohodě ujednaných. Základní podmínkou pro případnou dohodu o zrušení kupní smlouvy je skutečnost, že kupující vrátí prodávajícímu zboží nepoškozené, neopotřebované, kompletní včetně příslušenství a v originálním nepoškozeném obalu a jedná se o zboží, které má v okamžiku návrhu na zrušení smlouvy prodávající dále v sortimentu svého zboží, nejedná se o zboží upravené dle přání zákazníka, nepodléhá rychlé zkáze, opotřebení či zastarání a nejedná se o audio a video nahrávky a počítačové programy, jejichž obal byl porušen, a dále noviny, periodika a časopisy. Dohoda o zrušení kupní smlouvy musí mít písemnou formu a lze ji uzavřít jedině spolu s předáním zboží. V případě odmítnutí návrhu kupujícího na zrušení kupní smlouvy dohodou prodávajícím, nemá kupující nárok na náhradu nákladů spojených s podáním neakceptovaného návrhu, který byl prodávajícím odmítnut..

8) ZÁRUKA ZA JAKOST A REKLAMACE

Prodávající poskytuje záruku za jakost. Záruka se vztahuje na vady, které brání užívání věci k obvyklému účelu, existující ke dni přechodu nebezpečí škody na věci nebo na vady, které se vyskytnou v záruční době. Záruční doba činí 6 - 24 měsíců ode dne dodání zboží. Záruku za jakost a přesný postup reklamací a postup při jejich vyřizování řeší „Reklamační řád“.

9) MIMO ZÁRUČNÍ OPRAVY

Prodávající je oprávněn v rámci zachování dobrého jména společnosti bezplatně odstranit vadu na předmětu koupě i v případě, že tato byla u prodávajícího uplatňována jako reklamace vad zboží, kterou ale prodávající neuznal jako oprávněnou. Prodávající je povinen informovat kupujícího o tom, že neuznává jeho reklamaci, a že oprava či odstranění vad bylo provedeno jako mimozáruční bezplatná úprava v rámci zachování dobrého jména prodávajícího, kdy kupující má v tomto případě nárok uplatňovat svá práva jako v případě neuznání reklamace za současného neodstranění vad, a má právo se domáhat uznání reklamace zákonnými prostředky.

10) POZÁRUČNÍ OPRAVY

Na pozáruční opravu zboží je poskytována záruka 3 měsíce od předání zboží kupujícímu. Záruka se vztahuje pouze na předmět opravy. Prodávající má nárok i na náhradu nákladů spojených s prováděním opravy, jakož i s manipulací s předmětem opravy, i pokud se následně v průběhu provádění opravy zjistí, že vada, která byla předmětem opravy, je neodstranitelná, nebo náklady na opravu by dosahovaly nepřiměřené výše a toto nebylo možno zjistit před započetím opravy. Ceny nákladů na opravu prováděnou přímo prodávajícím jsou uvedeny v ceníku servisních prací na internetu nebo na zákaznickém centru. V případě provádění pozáruční opravy prostřednictvím autorizovaného servisu výrobce se bude cena opravy řídit ceníkem tohoto servisu, kdy kupující získá tyto informace o nákladech opravy na stránkách autorizovaných servisů výrobce, kde bude oprava prováděna, nebo na požádání přímo u prodávajícího. Pokud bude oprava prováděna přímo v autorizovaném servisu výrobce, bude na toto kupující předem upozorněn.

11) PŘECHOD NEBEZPEČÍ A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

Přechod nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího spotřebitele okamžikem převzetí zboží, a to buď v prodejně, nebo od přepravce. Tímto není dotčeno právo spotřebitele uplatňovat rozpor s kupní smlouvou viz reklamační řád. Rozpor s kupní smlouvou a dodání poškozeného zboží. Přechod nebezpečí škody na kupujícího podnikatele přechází okamžikem převzetí zboží v prodejně nebo od přepravce nebo okamžikem, kdy se kupující podnikatel dostane do prodlení s převzetím zboží, a to ve smyslu § 455 Obch.Z.

Výslovně se sjednává, že se pro případ vzniku škody v důsledku jednání Prodávajícího vylučuje použití § 379 věta první Obch.Z. a § 380 Obch.Z., v tom ohledu, že na straně Prodávajícího nevzniká žádná odpovědnost za škodu, dokud cena zboží a/nebo služeb není zcela uhrazena. Pokud uvedená odpovědnost vznikne, je navíc omezena výší ceny takového zboží a/nebo služeb. Prodávající není odpovědný za žádnou škodu ani za nepřímou škodu, či ušlý zisk kupujícího, která vznikne Kupujícímu v důsledku prodlení dodávky zboží nebo služeb.

12) MONTÁŽ

Cena zboží nezahrnuje žádné montážní služby ani jiné služby v souvislosti se zbožím. Případnou montáž zboží či jiné služby spojené se zbožím poskytuje na žádost kupujícího prodávající za úhradu nad rámec kupní ceny, kdy konkrétní nabídka služeb a jejich poskytování je uvedena na internetové stránce prodávajícího, nebo bude sdělena na žádost kupujícího na prodejně prodávajícího.

13) VÝHRADA VLASTNICTVÍ

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, jak vyplývá z platného ustanovení § 443 - 446 obch. zákoníku resp. § 601 o.z.

14) ROZHODČÍ DOLOŽKA

Kupující není oprávněn postoupit jakákoli práva a pohledávky ze Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakákoli práva proti pohledávce Prodávajícího. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně Smlouvou nebo těmito Obchodními podmínkami neupravené se řídí českými vnitrostátními právními předpisy. Úmluva OSN o mezinárodní koupi zboží (CISG) se nepoužije. Veškeré spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny s konečnou platností Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře a Agrární komoře ČR.

15) STÍŽNOSTI A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Stížnosti a připomínky kupujících, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající v souladu s platnými předpisy, kdy stížnosti a připomínky může zákazník uplatnit v zákaznickém centru nebo použít linku přání stížností na tel. 776 401 801 či e-mailovou adresu: obchod@pinie.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací zboží, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace v souladu s reklamačním řádem, těmito obchodními podmínkami a platnými právními předpisy.

Kupující se zavazuje nečinit nebo nedovolit, aby bylo činěno cokoli, co by mohlo jakýmkoli způsobem nepříznivě působit na platnost nebo hodnotu duševního vlastnictví Prodávajícího nebo být na újmu dobré pověsti Prodávajícího.

Kupující souhlasí s tím, že prodávající údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem, tj. údaje uvedené v objednávce, může zpracovávat pro marketingové a obchodní účely a za tímto je může zpřístupnit třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných předpisů, zejména zákona č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů. Tento souhlas kupujícího může být kdykoliv odvolán, a to výslovným prohlášením učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu. Podrobnosti týkající se této problematiky jsou uvedeny na webové stránce prodávajícího.

Veškeré překlady do cizích jazyků jsou pouze orientační a v případě nesouladu mezi českým zněním a překladem má přednost znění v českém jazyce. Kupující učiněním objednávky a akceptací Obchodních podmínek potvrzuje, že se seznámil s jejich zněním v českém jazyce a že s nimi souhlasí.

V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují sídlo prodávajícího a adresy kupujícího uvedené v objednávce. Platné obchodní podmínky jsou k dispozici v zákaznickém centru prodávajícího a na jeho internetových stránkách a každý kupující je při koupi zboží na tyto upozorněn a s těmito má možnost se seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platných právních úprav a v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí. Starší verze obchodních podmínek je možné obdržet na vyžádání u prodávajícího. Neúčinnost jednotlivých ustanovení smluvních obchodních podmínek se nedotýká účinnosti zbylých ustanovení. Na místo neúčinného ustanovení nastupuje platné ustanovení, které ve své obchodní působnosti následuje jako příští.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 10.11. 2010 a v plném rozsahu ruší obchodní podmínky předchozí.